លោក​ ជីន​ ហ្សាប​ អ្នក​ជំនាញ​ឯកទេស​ខាង​សកម្ម​ភាព​អហិង្សា​ បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ មករា​ ២០១៨

93c236_6ca10fbb85cf4cde81c3ab7ec4fb6a3c_mv2

Gene Sharp, US scholar whose writing helped inspire Arab Spring, dies at 90

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/30/gene-sharp-dead-arab-spring-political-scientist

Gene Sharp, advocate for nonviolent resistance, dies at 90

http://abcnews.go.com/International/wireStory/gene-sharp-advocate-nonviolent-resistance-dies-90-52710416

Gene Sharp, Lifelong Advocate Of Nonviolent Resistance, Dies At 90

http://www.wbur.org/news/2018/01/30/gene-sharp-ruaridh-arrow

Gene Sharp, advocate for nonviolent resistance, dies at 90

https://www.howtostartarevolution.org/single-post/GeneSharpObituary