មជ្ឈមណ្ឌលអនុវត្តសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សា ហៅ​កាត់​ថា​ CANVAS បាន​ចេញ​របាយការណ៍​សិក្សា​ពី​បាតុកម្ម​​អហិង្សា​នៅ​កម្ពុជា​

CANVAS (2015, July)- Cambodia - Country Analysis_Page_01

របាយការណ៍ មានកម្រាស់ ៣៦ទំព័រ ជាភាសាអង្លេស មានចំណងជើងថា ”Analysis of The Situation in Cambodia” ប្រែថា បទវិភាគអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជា បង្ហាញពីកត្តាដែលនាំឱ្យបាតុកម្មអហិង្សានៅឆ្នាំ២០១៣ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបរាជ័យ។

ទាញយករបាយការណ៍ទាំងមូលពីគេហទំព័ររបស់អង្គការនេះ៖ http://canvasopedia.org/project/cambodia/

«មជ្ឈមណ្ឌលអនុវត្តសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សា» (Centre for Appied Nonviolent Action and Strategies) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនរកកំរៃមួយដែលបង្រៀនប្រជាជនអំពីបាតុកម្មអហិង្សា។ គេអាចស្វែងរកនិងទាញយកឯកសារបង្រៀនទាំងឡាយអំពីការអនុវត្តបាតុកម្មអហិង្សារបស់អង្គការនោះ ដោយមិនយកប្រាក់ពីគេហទំព័រផ្ទាល់របស់ស្ថាប័ននោះ http://canvaspedia.org